Lietuviškai / English

Privatumo politika
Paskutinį kartą atnaujinta 05-Apr-2023
Įsigaliojimo data 05-Apr-2023

Šioje privatumo politikoje aprašoma MB “Taralė”, Pakarvių g. 1D, Vilnius, Lietuva, el. paštas: info@tarale.lt, tel: Taralė”, adresas: +37069923740, dėl jūsų informacijos, kurią renkame jums naudojantis mūsų svetaine ( https://tarale.lt ), rinkimo, naudojimo ir atskleidimo. (toliau – Paslauga). Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi, jūs sutinkate, kad jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama pagal šią privatumo politiką. Jei nesutinkate su tuo pačiu, prašome neprieiti prie Paslaugos ir ja nesinaudoti.
Šią Privatumo politiką galime keisti bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo ir pakeistą Privatumo politiką paskelbsime Paslaugoje. Pakeista Politika įsigalios po 180 dienų nuo tada, kai pakeista Politika bus paskelbta Paslaugoje, o tolesnė prieiga prie Paslaugos ar naudojimasis ja po šio laiko reikš, kad sutinkate su pakeista Privatumo politika. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

Mūsų renkama informacija:
Mes renkame ir tvarkome toliau nurodytą jūsų asmeninę informaciją:

Vardas ir pavardė
El. paštas
Mobilusis telefonas
Socialinės žiniasklaidos profilis
Gimimo data
Mokėjimo informacija

Jūsų informacijos saugojimas:
Jūsų asmeninę informaciją saugosime nuo 90 dienų iki 2 metų po to, kai naudotojas nutrauks paskyros galiojimą, arba tol, kol mums jos prireiks siekiant tikslų, dėl kurių ji buvo surinkta, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Mums gali prireikti saugoti tam tikrą informaciją ilgiau, pavyzdžiui, siekiant tvarkyti įrašus ir (arba) teikti ataskaitas pagal galiojančius įstatymus arba dėl kitų teisėtų priežasčių, pavyzdžiui, teisinių teisių įgyvendinimo, sukčiavimo prevencijos ir pan. Likusi anoniminė informacija ir apibendrinta informacija, iš kurios nei vienas iš jūsų neidentifikuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai), gali būti saugoma neribotą laiką.

Jūsų teisės:
Priklausomai nuo taikomų teisės aktų, galite turėti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti arba gauti savo asmens duomenų kopiją, apriboti arba prieštarauti aktyviam jūsų duomenų tvarkymui, prašyti mūsų pasidalyti (perkelti) jūsų asmeninę informaciją kitam subjektui, atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, teisę pateikti skundą teisės aktais nustatytai institucijai ir kitas teises, kurios gali būti svarbios pagal taikomus įstatymus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite rašyti mums adresu info@tarale.lt. Į jūsų prašymą atsakysime pagal galiojančius įstatymus.
Galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba profiliavimo, kurį vykdome rinkodaros tikslais, rašydami mums adresu info@tarale.lt.
Atkreipkite dėmesį, kad jei neleisite mums rinkti ar tvarkyti reikalaujamos asmeninės informacijos arba atšauksite sutikimą ją tvarkyti reikalaujamais tikslais, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis, dėl kurių buvo prašoma jūsų informacijos, arba negalėsite jomis naudotis.

Slapukai ir kt.
Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip juos naudojame, ir apie jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis sekimo technologijomis, skaitykite mūsų Slapukų politiką.

Saugumas:
Jūsų informacijos saugumas mums yra svarbus, todėl naudosime pagrįstas saugumo priemones, kad išvengtume jūsų informacijos, kurią kontroliuojame, praradimo, netinkamo naudojimo ar neleistino pakeitimo. Tačiau, atsižvelgdami į būdingą riziką, negalime garantuoti visiško saugumo, todėl negalime užtikrinti ar garantuoti bet kokios informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ir tai darote savo rizika.

Skundų / duomenų apsaugos pareigūnas:
Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl pas mus esančios jūsų informacijos tvarkymo, galite rašyti mūsų skundų nagrinėjimo pareigūnui adresu: MB BIMPT, Lietuva, Perkūnkiemio g. 4A, 12128, Vilnius, el. paštas: info@tarale.lt. Jūsų problemas spręsime pagal galiojančius teisės aktus.

Privatumo politika sukurta naudojant CookieYes.


Lietuviškai / English

Privacy Policy
Last Updated On 05-Apr-2023
Effective Date 05-Apr-2023

This Privacy Policy describes the policies of MB Taralė, Pakarvių g. 1D, Vilnius, Lithuania, email: info@tarale.lt, phone: +37069923740 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://tarale.lt ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.
We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

Information We Collect:
We will collect and process the following personal information about you:

Name
Email
Mobile
Social Media Profile
Date of Birth
Payment Info

Retention Of Your Information:
We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after user terminate account or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

Your Rights:
Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@tarale.lt. We will respond to your request in accordance with applicable law.
You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at info@tarale.lt.
Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

Cookies Etc.
To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

Security:
The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

Grievance / Data Protection Officer:
If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at MB BIMPT, Lithuania, Perkunkiemio str. 4A, 12128, Vilnius., email: info@tarale.lt. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes.